Condicions d'ús i Política de privacitat

1. Informació legal

FITOSTINGER, SL

Titular del lloc web: fitostinger.com
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Espanya

Oficines:
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Espanya

info@fitostinger.com

CIF: B67052324

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 46039, Foli 148, Secció 8, Full 507540, Inscripció 2. Data inscripció: 14.

2. Condicions generals d'ús de l'portal fitostinger.com i informació a l'usuari

2.1 Preàmbul

FITOSTINGER, SL (D'ara endavant «FITOSTINGER») posa a disposició dels usuaris d'Internet al lloc web fitostinger.com de forma gratuïta.

L'accés ai / o ús de la pàgina web fitostinger.com és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents «condicions generals d'ús», la «Política de Protecció de Dades», «els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial» així com, si s'escau, les «condicions particulars» que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts de l'PORTAL. En conseqüència, l'USUARI haurà de llegir detingudament unes i altres abans de l'accés i d'utilització de qualsevol servei de la pàgina web sota la seva total responsabilitat.

L'USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d'Ús en tot moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles al lloc web a través d'l'enllaç Condicions Legals.

FITOSTINGER es reserva la possibilitat de modificar, sense previ avís, el contingut de les Condicions Legals de manera que recomana a l'Usuari llegir-se aquestes Condicions cada vegada que accedeixi i utilitzi el portal fitostinger.com. Així mateix, FITOSTINGER es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració d'aquest lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La publicació de continguts al portal, en aquelles àrees que FITOSTINGER pogués considerar oportunes, amb caràcter general tindrà caràcter gratuït, però FITOSTINGER es podrà reservar el dret a passar a modalitats de pagament en funció de l'ús de l'usuari de l'portal després d'un previ avís a l' afectat. En qualsevol cas, FITOSTINGER es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualssevol d'aquestes condicions legals o de les particulars que els siguin d'aplicació.

2.2 Objecte

Les presents condicions generals d'ús regulen l'accés i l'ús de el portal fitostinger.com.

La finalitat d'aquest PORTAL és la de proporcionar informació sobre el sector dels RPAS (drones) als seus usuaris, així com la possibilitat de contractació de serveis a l'respecte, com poden ser la formació o la consultoria.

En aquest sentit, FITOSTINGER posa a disposició dels usuaris d'internet interessats el lloc web www.fitostinger.com.

FITOSTINGER només facilitarà als altres usuaris les dades i / o informació proporcionats per l'USUARI quan aquestes dades i / o informació no vulnerin disposicions legals o les presents Condicions Generals d'Ús.

FITOSTINGER podrà eliminar del Lloc Web continguts il·legals sense previ avís.

L'USUARI reconeix que tècnicament no és possible aconseguir disponibilitat del Lloc Web de fitostinger.com a el 100%. No obstant això, FITOSTINGER s'esforçarà per mantenir disponible el Lloc Web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d'esdeveniments sobre els quals no pot influir FITOSTINGER (per exemple anomalies de xarxes públiques de comunicació, talls d'electricitat, etc.) poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis del Lloc Web.

2.3 Obligacions dels Usuaris de el portal

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la mateixa i dels serveis accessibles des d'aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums ia les presents Condicions Generals d'Ús i, si és el cas, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, FITOSTINGER t'ofereix tot un seguit de serveis publicitaris per tenir major presència i efectivitat i pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament dels corresponents registres d'Usuari, seleccionant l'identificador i la contrasenya que l'usuari es compromet a conservar ia usar amb la diligència deguda.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per FITOSTINGER. En el cas que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de FITOSTINGER amb la major brevetat.

L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç i exacta. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a FITOSTINGER permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FITOSTINGER oa tercers per la informació que faciliti.

L'Usuari s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers a l'utilitzar els continguts i serveis del Lloc Web. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del Lloc Web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i / o imatge, logos , etc.) i altres elements d'aquest lloc web, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.

Especialment a l'usuari li estarà prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afectin a altres usuaris oa altres persones o empreses, utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, oferir o distribuir productes pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, molestar altres usuaris (especialment mitjançant spam), utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a marques, a patents, a models d'utilitat o models estètics) sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com a sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).

Es prohibeix l'usuari les següents accions:

 • Utilitzar mecanismes, programari o scripts en relació amb la utilització del Lloc Web.
 • Bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, tret que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web. Per exemple, la còpia mitjançant tecnologies de cercador tipus «Robot / Crawler» no és necessari per a la correcta utilització dels serveis del Lloc Web, de manera que està prohibit expressament.
 • Difondre i reproduir públicament continguts del Lloc Web de FITOSTINGER o d'altres usuaris, sense l'autorització prèvia.
 • Tota acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de FITOSTINGER, especialment per sobrecarregar-la.
 • A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de FITOSTINGER, els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui , deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de FITOSTINGER, dels seus membres o de qualsevol usuari .

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús de l'servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que FITOSTINGER pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes «condicions d'ús» o de la llei en relació amb la Utilització de el Servei.

2.4 Política de publicació de fotografies

La fotografia en la fitxa de perfil, quan s'obrin opcions a registre, d'un usuari serveix per identificar-lo clarament respecte de la resta dels membres de FITOSTINGER. Per això, és recomanable incloure fotografies personals, és a dir, que continguin fotografies d'un mateix; no obstant això també s'acceptaran fotos que identifiquin els gustos dels usuaris i que els ajudin a expressar-se (ex. mascotes, grups d'amics, paisatges, objectes o creacions artístiques).

FITOSTINGER no admet la inclusió de qualsevol tipus d'imatges per part dels seus membres, de manera que únicament seran publicades aquelles que hagin estat acceptades després d'un procés de validació, sota el criteri exclusiu de l'equip de FITOSTINGER.

Una fotografia pot ser rebutjada per diversos motius:

 • Per ser inadequada amb els objectius de FITOSTINGER. No s'admetran fotografies o imatges de contingut ofensiu, violent, ideològic, xenòfob, eròtic, obscè i / o sexual.
 • Per raons de seguretat i privacitat de dades. No s'admetran fotografies o imatges que continguin informació com: noms, números de telèfon, adreces de correu electrònic, o URL de pàgines web.
 • Per presentar problemes de visualització o ser de poca qualitat visual.
 • Per no haver-se carregat correctament a la pàgina.

FITOSTINGER no pot confirmar la propietat dels drets d'autor de les imatges que s'incloguin en els perfils. En cas de mostrar a una tercera persona, haurà de comptar amb la seva autorització expressa, sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari implicat.

FITOSTINGER es reserva el dret de retallar -mai manipular- les imatges per adequar-les a la política de publicació de fotografies aquí descrita. Així mateix, FITOSTINGER es reserva el dret d'eliminar, fins i tot sense previ avís, aquelles imatges que, al seu parer, consideri inapropiades d'acord amb els objectius i naturalesa de el lloc.

Totes les fotografies de FITOSTINGER estan subjectes a posteriors revisions i eliminacions.

Si l'usuari troba al lloc web alguna foto que no compleixi aquesta política, pot comunicar-ho a l'equip de FITOSTINGER en la següent adreça electrònica: info@fitostinger.com.

2.5 Política a l'aprovació de perfils

La Política d'Aprovació de Perfils està dissenyada per regular el contingut dels perfils a fi d'assegurar un ambient general de qualitat amb un contingut, idioma i intencions apropiats per a la seguretat de tots els usuaris.

No s'aprovaran els perfils que continguin:

 • Llenguatge sexualment explícit o referències / suggeriments sexuals
 • Contingut difamatori, abusiu, agressiu o violent
 • Llenguatge ofensiu o obscè (incloent paraules grolleres)
 • Terminologia blasfema o racialment ofensiva

FITOSTINGER, la seva única discreció, es reserva el dret a rebutjar usuaris en el cas que la informació publicada no garanteixi, en opinió de FITOSTINGER, un nivell de confiança, seguretat i crèdit suficient per a la seva inclusió en la comunitat d'usuaris de FITOSTINGER.

En aquest sentit, FITOSTINGER es reserva el dret a poder eliminar sense previ avís a usuaris registrats que no responguin als principis de qualitat i veracitat de FITOSTINGER.

FITOSTINGER no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts. De tota manera, periòdicament es realitzen controls per assegurar els principis de qualitat de FITOSTINGER així com les normes aquí indicades.

Si l'usuari adverteix algun contingut inadequat en el lloc web, si us plau contacti amb nosaltres a través del nostre servei d'Atenció a l'Usuari: info@fitostinger.com

A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de FITOSTINGER, els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui , deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de FITOSTINGER, dels seus membres o de qualsevol usuari .

2.6 Responsabilitat i difusió de continguts, dades i / o informació dels usuaris

L'usuari autoritza expressament a FITOSTINGER perquè difongui el seu perfil i els continguts que hagi aportat a FITOSTINGER. L'usuari cedeix a FITOSTINGER de forma permanent i irrevocable tots els drets i royalties de l'contingut que creu i publiqui FITOSTINGER. De la mateixa manera es procedirà amb els continguts que enviï a FITOSTINGER a través d'altres mitjans, siguin digitals o no, com ho pot ser correu electrònic, sistemes de transferències de fitxers electrònics, correu ordinari, etc.)

L'usuari autoritza expressament a FITOSTINGER a modificar alguns continguts amb l'objecte de respectar el disseny gràfic del Lloc Web o dels altres suports de comunicació utilitzats en la plataforma de FITOSTINGER. Aquests drets o llicència d'utilització es concedeixen per a tothom i durant la vigència legal de la protecció dels drets de l'usuari.

FITOSTINGER no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan de el servei i, per tant, no garanteix que els usuaris utilitzin els mateixos de conformitat amb el que estableixen les Condicions, ni que facin un ús diligent i / o prudent de els mateixos.

Així mateix, FITOSTINGER tampoc té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos.

Sense perjudici de l'anterior, FITOSTINGER es reserva la facultat de limitar, total o parcialment, l'accés als serveis a determinats usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinat tipus de continguts mitjançant la utilització d'instruments tecnològics aptes a l'efecte , si tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer. En aquest sentit, FITOSTINGER pot establir els filtres necessaris a fi d'evitar que a través del servei puguin abocar a la xarxa continguts il·lícits o nocius.

Els usuaris autoritzen expressament a FITOSTINGER perquè pugui publicar els missatges i converses dels usuaris arreu del Lloc Web i en ubicacions externes a la mateixa que guardin relació amb el Lloc Web i amb la temàtica sobre la qual veure el missatge o la conversa.

2.7 Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d'Ús i la resta de el marc normatiu del Lloc Web, FITOSTINGER no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts en aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, FITOSTINGER no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat de l'funcionament del Lloc Web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de l'funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

FITOSTINGER no assumeix cap responsabilitat pels continguts, dades i / o informació aportats pels usuaris del Lloc Web, ni tampoc pels continguts de llocs web externs a què hi hagi enllaços. Especialment FITOSTINGER no garanteix que aquests continguts siguin veritables, compleixin una determinada finalitat o puguin servir a aquesta finalitat.

Així mateix, FITOSTINGER no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de l'portal, els fòrums, comunitats, i altres eines de participació o opinió.

2.8 Enllaços, «links» a pàgines de tercers

FITOSTINGER inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i / o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.

FITOSTINGER no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d'ell mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre FITOSTINGER i el propietari de la pàgina web amb la que s'estableixi; llevat dels casos amb els quals FITOSTINGER tingui una relació comercial i / o associativa.

2.9 Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions es regiran per la llei espanyola que serà aplicable amb relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment.

Qualsevol controvèrsia que prové de la interpretació i / o execució de les mateixes serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat.

Pel que fa als conflictes que puguin derivar-se amb consumidors i usuaris finals, no és aplicable el paràgraf anterior, tal com es reconeix en la legislació vigent relativa als Consumidors i Usuaris.

3. Condicions generals d'ús de La Comunitat de FITOSTINGER

3.1 Objectius i finalitat de la Comunitat de FITOSTINGER

FITOSTINGER podrà oferir als usuaris la possibilitat de realitzar a través del Lloc Web seves preguntes i dubtes sobre la compra / lloguer o venda dels serveis i aconseguir respostes ràpides, senzilles i directes per conèixer l'actualitat de el sector.

La funció de la Comunitat FITOSTINGER és servir d'espai de debat, diàleg i aprenentatge per a totes aquelles persones que hi participen. Per tant les opinions són lliures.

Per garantir que els temes de la Comunitat són d'interès i tenen qualitat, des FITOSTINGER no es permetrà que s'utilitzi aquest espai amb interessos publicitaris, per desqualificar a tercers o per a qualsevol altra finalitat que no respongui a la filosofia del nostre portal.

3.2 Com participar

Si vols participar en La Comunitat de FITOSTINGER per preguntar o contestar qualsevol dubte sobre la compra / lloguer o venda de serveis només has d'entrar al teu compte introduint el teu email i la contrasenya o, en cas de no estar registrat, crear un compte omplint els camps obligatoris que s'assenyalen amb un asterisc (*).

3.3 Responsabilitat

FITOSTINGER declina tota responsabilitat sobre opinions i / o informacions manifestades pels usuaris.

3.4 Obligacions a La Comunitat

Per raons tècniques FITOSTINGER no pot comprovar amb seguretat si l'usuari inscrit en el Lloc Web és realment la persona que afirma ser. Per això FITOSTINGER no garanteix de cap manera la identitat real dels usuaris. Així doncs cada usuari haurà de convèncer-se per si mateix de la identitat dels altres usuaris.

L'usuari s'obliga doncs a abstenir d'utilitzar el servei amb fins il·lícits, contraris al que estableixen les presents Condicions Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització o gaudi de l'servei per part d'altres usuaris. En particular, ia títol merament enunciatiu i no exhaustiu, queda prohibida la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers a través de el servei, d'informacions, missatges, gràfics, arxius de sons i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material, dades o continguts que:

 1. De qualsevol forma assetgin, aguaitin, amenacin o abusin d'altres membres de fòrum o de qualsevol tercer aliè a aquest.
 2. Incorporin continguts obscens o censurables o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer que puguin accedir-hi.
 3. Difonguin continguts que puguin infringir o vulnerar els drets legals dels altres, com a material difamatori o el contingut infringeixi qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial.
 4. Animin a altres a infringir aquestes Condicions.
 5. Es publiquin amb la intenció de fer-se passar per membres de l'equip FITOSTINGER o per un altre usuari a través d'l'ús d'identificació similar o mitjançant qualsevol altre mètode o dispositiu.
 6. S'utilitzin per a fins comercials, publicitaris o il·lícits; així com per a la transmissió de correu brossa, spam, cadenes o distribució massiva de missatges no sol·licitats.
 7. Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.

Per la seva banda, FITOSTINGER es reserva el dret de retirar i / o suspendre a qualsevol usuari dels serveis per l'incompliment del que disposen les condicions, així com d'eliminar, retirar i / o suspendre qualsevol missatge que incorpori informació de les característiques enumerades en les lletres a a G, i tot i que no hagi quedat enunciat en les mateixes, sense necessitat de previ avís o posterior notificació.

4.Derechos de propietat intel·lectual i industrial

Copyright © 2020 - FITOSTINGER, SL - Tots els drets reservats

Queden reservats tots els drets d'explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

A l'omplir el formulari i fer clic per enviar les dades, l'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les Condicions Legals de FITOSTINGER, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés a el tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i serveis que presta FITOSTINGER.

FITOSTINGER no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts de la mateixa.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a FITOSTINGER, SL, C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Espanya, indicant:

 • Dades de caràcter personal identificatives de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació que ostenta amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web.
 • Acreditació de l'existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades o informacions facilitats a la notificació a què es refereix aquest punt.

5.Política de Protecció de dades

FITOSTINGER, posa a la seva disposició la informació addicional concernent a el tractament de les seves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD). En aquest sentit i alineat amb la política de privacitat de FITOSTINGER basada en el model d'informació per capes o nivells, a continuació, mostrem la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació relativa a l'tractament de dades que ha de conèixer.

5.1 Dades de l'responsable:

FITOSTINGER, SL,

Titular del lloc web: fitostinger.com
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Espanya

Oficines:
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Espanya

info@fitostinger.com
CIF: B67052324

5.2 Amb quina finalitat tracta FITOSTINGER les seves dades personals?

En FITOSTINGER tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en els nostres serveis d'acord amb les següents finalitats:

Tractament: Clients

Finalitat de l'tractament

 • Gestió de la relació amb els clients

Descripció de les categories de clients i de les categories de dades personals:

 • clients:
  • Persones amb les que es manté una relació comercial com a clients
 • Categories de dades personals:
  • Els necessaris per al manteniment de la relació comercial. Facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic, servei postvenda i fidelització
  • D'identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, adreça electrònica
  • Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat
  • dades acadèmiques
  • Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments

Les categories de destinataris als que es van comunicar o de comunicar les dades personals:

 • Administració tributària
 • Seguretat Social
 • Bancs i entitats financeres
 • Cossos i forces de seguretat de l'estat
 • gestoria
 • Altres administracions públiques en processos de sol·licitud d'autoritzacions en nom de el client (amb la seva autorització).

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats

Tractament: Potencials Clients

Finalitat de l'tractament

 • Gestió de la relació amb els potencials clients

Descripció de les categories de potencials clients i de les categories de dades personals:

 • Potencials clients:
  • Persones amb les que es busca mantenir una relació comercial com a clients
 • Categories de dades personals:
  • Els necessaris per a la promoció comercial de l'empresa
  • D'identificació: nom i cognoms i adreça postal, telèfons, adreça electrònica
  • Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat
  • dades acadèmiques

Les categories de destinataris als que es van comunicar o de comunicar les dades personals:

 • No es contempla

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Un any des del primer contacte

Tractament: Proveïdors

Finalitat de l'tractament

 • Gestió de la relació amb els proveïdors

Descripció de les categories de proveïdors i de les categories de dades personals:

 • proveïdors:
  • Persones amb les que es manté una relació comercial com a proveïdors de productes i / o serveis
 • Categories de dades personals:
  • Els necessaris per al manteniment de la relació laboral
  • D'identificació: nom, NIF, adreça postal, telèfons, adreça electrònica
  • Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats

5.3 Per quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, tenint en compte que FITOSTINGER ha de poder provar les diferents actuacions amb el client i usuari (alta, pagament, consultes i cancel·lacions de l'usuari) .

En el cas concret de les dades proporcionades per usuaris que completen un formulari, les dades proporcionades es conservaran durant 30 dies o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, tenint en compte que FITOSTINGER ha de poder provar les diferents actuacions realitzades a través de la web (contactes realitzats pels usuaris a anunciants).

Concretament pel que fa a l'enviament de la Newletter es conservaran les dades personals mentre es mantingui la subscripció a la Newsletter i no se sol·liciti la supressió per l'interessat.

Així mateix, FITOSTINGER porta a terme periòdicament una anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant les dades d'ofici per considerar que la informació hagi quedat obsoleta o desactualitzada.

5.4 Quina és la legitimació per a l'tratamiendo de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es basa en el consentiment atorgat a l'completar qualsevol dels formularis que disposa FITOSTINGER dels seus serveis a través del web.

Sense que en cap cas la retirada d'el consentiment per rebre la Nerwletter condicioni el manteniment de l'consentiment de la relació dels serveis i viceversa.

5.5 A què destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Pel que fa als anunciants:
  No es preveu la cessió de les dades a tercers, excepte els que estableixi la normativa com a obligatoris.
 • Respecte a usuaris interessats en els serveis de FITOSTINGER:
  No es preveu la cessió de les dades a tercers, excepte els que estableixi la normativa com a obligatoris.

5.6 Quin són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, o la limitació de tractament, o oposar-se a el tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats.

Per a això pot adreçar una carta a FITOSTINGER (C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Espanya) o mitjançant correu electrònic escrivint a info@fitostinger.com indicant l'exercici que desitja exercir. S'haurà d'acreditar la identitat de la persona sol·licitant acompanyant fotocòpia del DNI.

Així mateix, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals.

En el cas que se sol·liciti la limitació de l'tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d'oposició deixaran de tractar-se les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

5.7 Valorem la seva col·laboració

En FITOSTINGER procurem controlar, dins les nostres possibilitats, l'ús correcte de les dades personals de què som responsables per part de tercers als que es ho haguem hagut de facilitar. Per tal motiu li demanem que, en cas que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres proveïdors, abans indicats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho indiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que procedeixi dur a terme.

Així mateix, per garantir que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzats, li preguem que, si es produeix alguna modificació en les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seu incorrecte, ens ho comuniqui a la major brevetat per a procedir a l'oportuna esmena.

6. Política de cookies

6.1 Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

6.2 Quins tipus de cookies utilitzem?

Aquest lloc web utilitza «Galetes», i altres mecanismes similars (en endavant, Galetes). Les galetes són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'Usuari en un web determinada o en totes les webs, apps i / o serveis de FITOSTINGER (des d'ara, els Serveis). La primera finalitat de les galetes és la de facilitar a l'Usuari un accés més ràpid als Serveis seleccionats. A més, les galetes personalitzen els serveis i la publicitat, facilitant i oferint a cada Usuari informació que és del seu interès o que pot ser del seu interès, en atenció a l'ús que fa dels Serveis.

Aquest lloc web utilitza galetes per personalitzar i facilitar el màxim la navegació de l'Usuari. Les galetes s'associen únicament a un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'Usuari. L'Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per FITOSTINGER, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'Usuari d'accedir als Continguts. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Els Usuaris registrats que es registrin o que hagin iniciat sessió, podran beneficiar-se d'uns serveis més personalitzats i orientats al seu perfil, gràcies a la combinació de les dades emmagatzemades en les galetes amb les dades personals utilitzats en el moment del seu registre. Aquests Usuaris autoritzen expressament l'ús d'aquesta informació amb la finalitat indicada, sense perjudici del seu dret a rebutjar o desactivar l'ús de galetes.

Així mateix, FITOSTINGER podrà saber els Serveis sol·licitats pels Usuaris, de manera que poden facilitar o oferir informació adequada als gustos i preferències de cada usuari.

6.3 Tipologia, finalitat i funcionament de les cookies a fitostinger.com

6.5 Com desactivar les galetes en els principals navegadors?

Normalment és possible deixar d'acceptar les galetes del navegador, o deixar d'acceptar les galetes d'un servei en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de Galetes. Aquests ajustaments normalment es troba en les «opcions» o «Preferències» de el menú del seu navegador. Així mateix, pot configurar el seu navegador o el seu gestor de correu electrònic, així com instal·lar complements gratuïts per evitar que es descarreguin els Web Bugs a l'obrir un correu electrònic.

T'oferim orientació sobre els passos per accedir al menú de configuració de les galetes i, si escau, de la navegació privada a cadascun dels navegadors principals:

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, pots consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda de el navegador
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Històric -> Configuració Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda de el navegador
 • Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privadesa -> Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de Google o l'Ajuda de el navegador
 • Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d'Apple o l'Ajuda de el navegador

6.6 Què passa si es desactiven les galetes?

Algunes funcionalitats dels Serveis quedaran deshabilitats com, per exemple, romandre identificat i rebre informació adreçada a la seva localització.

6.7 ACTUALITZACIONS I CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT / COOKIES

FITOSTINGER pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s'aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als Usuaris bé mitjançant el web o mitjançant correu electrònic als usuaris registrats.